tisk reklamních plachet za královské ceny
pondělí - pátek 8:00 - 16:30
tisk@kralovskytisk.cz | 737 149 875

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vztahující se ke smlouvám uzavřeným mezi společností AMARO group s.r.o., IČ: 294 52 848, se sídlem č.p. 10, 747 55 Jezdkovice, adresa provozovny Nový Dvůr, 746 01 Stěbořice, jako dodavatelem na straně jedné a právnickou osobou nebo fyzickou osobou jako zákazníkem na straně druhé prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.kralovskytisk.cz (dále jen „ VOP“).

1.2. Pro účely VOP jsou definovány následující pojmy:

1.2.1. „Dodavatelem“ se rozumí obchodní společnost AMARO group s.r.o., IČ: 294 52 848, se sídlem č.p. 10, 747 55 Jezdkovice, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54445. Dodavatel je plátcem DPH.

1.2.2. „Internetovým obchodem“ se rozumí server na internetové adrese www.kralovskytisk.cz, jehož prostřednictvím Dodavatel nabízí své Zboží veřejnosti a jehož prostřednictví dochází k uzavírání konkrétních Smluv o dodávkách Zboží se Zákazníky.

1.2.3. „Cenou zboží“ se rozumí finanční částka, kterou se Zákazník zaváže uhradit Dodavateli za Zboží. Pokud je mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena kupní smlouva, jedná o kupní cenu za Zboží. Pokud je mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena Smlouva o dílo, jedná se o cenu za zhotovení Zboží dle individuálních požadavků Zákazníka. Cena zboží zahrnuje DPH. Cena zboží nezahrnuje náklady dodání Zboží, balné, náklady spojené se zvoleným způsobem platby Ceny zboží, náklady na zpracování grafického návrhu dle individuálního požadavku Zákazníka a náklady na korekce potřebných podkladů. Cena zboží je uváděna v Internetovém obchodu bez DPH is DPH.

1.2.4. „Cenovou kalkulací“ se rozumí rozúčtování Ceny zboží vztahující se ke konkrétním požadavkům Zákazníka na dodání Zboží.

1.2.5. „Smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva nebo Smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu mezi Dodavatelem a Zákazníkem. Smlouvy jsou vždy uzavírány dle práva České republiky.

1.2.6. „Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, na jejímž základě se Dodavatel zaváže dodat Zákazníkovi vybrané Zboží a umožní mu nabýt ke Zboží vlastnické právo a Zákazník se zaváže, že Zboží převezme a zaplatí sjednanou Cenu zboží.

1.2.7. „Smlouvou o dílo“ se rozumí smlouva uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, na jejímž základě se Dodavatel zaváže pro Zákazníka zhotovit individuálně určené Zboží a Zákazník se zaváže Zboží individuálně zhotovené dle jeho požadavků převzít a za jeho zhotovení zaplatit sjednanou Cenu zboží. Smlouvou o dílo je taktéž smlouva o dodání Zboží, které má být teprve vyrobeno, pokud se Zákazník zaváže dodat Dodavateli podstatnou část toho, čeho je k vyrobení Zboží zapotřebí (např. grafická podoba, plány, technické podklady, atd.).

1.2.8. „Zbožím“ se rozumí movitá věc, která může být dle povahy uzavírané Smlouvy:

a) předmětem koupě v případě uzavření Kupní smlouvy, který je Dodavatelem nabízen ke koupi v Internetovém obchodu za uvedenou cenu;

b) dílem v případě uzavření Smlouvy o dílo, jehož zhotovení je Dodavatelem nabízeno v Internetovém obchodu za uvedenou cenu. Dílem bude Zboží vždy, pokud se zákazník zaváže dodat Dodavateli podstatnou část toho, čeho je k vyrobení Zboží zapotřebí, což jsou zejména grafické návrhy podoby konkrétního Zboží.

1.2.9. „Zákazníkem“ se rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba, která uzavře s Dodavatelem Smlouvu. Zákazníkem se rozumí taktéž osoba, která jedná s Dodavatelem o uzavření Smlouvy.

1.2.10. „Místem dodání“ se rozumí adresa označená Zákazníkem při uzavírání Smlouvy, na kterou má být Zboží doručeno. Místo dodání je specifikováno názvem obce, příp. názvem části obce, názvem ulice, číslem popisným, příp. číslem orientačním, a poštovním směrovacím číslem příslušné obce.

1.2.11. „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.3. VOP jsou veřejně přístupné na adrese www.kralovskytisk.cz pod záložkou „Informace k tisku“ všem Zákazníkům a třetím osobám před zahájením jednání o uzavření Smlouvy. VOP obsahují veškeré informace, jejichž sdělení Zákazníkovi před uzavřením Smlouvy vyžadují právní předpisy. VOP představují sdělení relevantních skutečností potenciálnímu Zákazníkovi před uzavřením Smlouvy.

1.4. Ustanovení VOP se aplikují na práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka vyplývající z uzavřené Smlouvy, pokud se konkrétní ujednání Smlouvy nebudou od ustanovení VOP odchylovat.

1.5. Předmětem činnosti Dodavatele je zejména poskytování polygrafických služeb a výroba Zboží dle individuálních požadavků Zákazníků v oblasti polygrafických služeb. Rozsah polygrafických služeb, které Dodavatel nabízí, a podmínky jejich poskytování, včetně Ceny zboží a případných souvisejících nákladů, jsou uvedeny v Internetovém obchodu u každé jednotlivé služby. Výsledkem poskytování polygrafických služeb je dodání Zboží dle individuálních požadavků Zákazníka.

1.6. VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Zákazník prohlašuje, že byl se zněním těchto VOP seznámen dostatečně dlouhou dobu před uzavřením Smlouvy a že plně porozuměl jejich obsahu.

1.7. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ustanovení VOP.

2. Postup uzavření Smlouvy

2.1. Kompletní nabídka Zboží, které dodavatel nabízí Zákazníkům, je uvedena v Internetovém obchodu. U každého jednotlivého Zboží je uvedena Cena zboží, specifikace Zboží a podmínky použití Zboží. Pokud je u konkrétního Zboží uvedena fotografie, jedná se o ilustrační fotografii, která nezohledňuje barevné či velikostní varianty Zboží, které jsou aktuálně nabízeny v Internetovém obchodu.

2.2. Pokud se Zákazník rozhodne uzavřít s Dodavatelem Smlouvu zašle Dodavateli objednávku. Zákazník je povinen do objednávky uvést následující skutečnosti:

a) druh Zboží,

b) specifikaci Zboží (rozměry, barvu, množství, materiál),

c) údaj o tom, zda požaduje laminaci Zboží (pokud nebude uveden tento údaj, nebude laminace Zboží provedena),

d) údaje o Zákazníkovi:

– u právnické osoby: název, sídlo, identifikační číslo a DIČ,

– u fyzické osoby podnikající: jméno, příjmení, místo podnikání a identifikační číslo,

– u fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště,

e) údaje o Místu dodání,

f) kontaktní údaje Zákazníka (telefonní číslo, e-mailová adresa),

g) způsob úhrady Ceny zboží dle čl. 4.3. VOP,

h) způsob dodání Zboží dle čl. 5.2. VOP,

i) údaj o tom, zda Zákazník uděluje výslovný souhlas s tím, aby Dodavatel začal poskytovat služby dle Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 Občanského zákoníku, a to v případě, pokud je Zákazník spotřebitelem.

Zákazník odpovídá za to, že veškeré údaje uvedené v objednávce jsou správné a pravdivé. Dodavatel neověřuje správnost, ani pravdivost údajů uvedených v objednávce. Pokud dojde ke vzniku škody v důsledku nepravdivosti či neúplnosti údajů uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škodu v plné výši Zákazník. Pokud Zákazník neuvede do objednávky veškeré údaje dle tohoto článku VOP, není Dodavatel povinen k objednávce přihlížet.

Pokud bude Zákazník požadovat dodání Zboží do určitého data, je povinen tento údaj výslovně uvést v objednávce. Dodavatel následně sdělí Zákazníkovi, zda objednávku za těchto podmínek přijímá. S ohledem na časové vytížení Dodavatele a rozsah požadovaného Zboží není Dodavatel povinen objednávku Zákazníka spojenou s požadavkem na dodání Zboží do určitého data přijmout.

2.3. Objednávka Zboží může být učiněna pouze elektronicky, a to:

a) prostřednictvím e-mailové komunikace odesláním objednávky na e-mailovou adresu tisk@kralovskytisk.cz,

b) prostřednictvím on-line objednávky, která je dostupná v Internetovém obchodu pod záložkou „Objednávka online“.

2.4. Pokud Zákazník učiní řádnou objednávku Zboží prostřednictvím e-mailové komunikace dle čl. 2.3. písm. a) VOP, Dodavatel zašle Zákazníkovi prostřednictvím e-mailové komunikace potvrzení o přijetí objednávky, a to na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. V tomto potvrzení bude uvedeno celkové shrnutí objednávky včetně uvedení Cenové kalkulace, Ceny zboží a nákladů souvisejících se Smlouvou. Zákazník bude vyzván k vyjádření souhlasu se zaslaným shrnutím objednávky a s Cenovou kalkulací, Cenou zboží a nákladů souvisejících se Smlouvou. Spolu s touto výzvou bude Zákazníkovi doručeno úplné znění VOP ve formátu PDF, se kterými se Zákazník seznámí a vyjádří s nimi souhlas. Před zasláním Cenové kalkulace a výzvy k vyjádření souhlasu s podmínkami Smlouvy, se může Dodavatel obrátit na Zákazníka s žádostí o sdělení doplňujících údajů k jeho požadavkům. Pokud Zákazník se zaslanými podmínkami Smlouvy a s VOP vyjádří souhlas, a to prostřednictvím e‑ mailu nebo písemně, dojde k uzavření Smlouvy okamžikem doručení tohoto souhlasu Dodavateli. Dodavatel následně zahájí činnosti dle Smlouvy směřující k výrobě nebo dodání Zboží.

2.5. Pokud se Zákazník rozhodne učinit objednávku prostřednictvím on-line objednávky dle čl. 2.3. písm. b) VOP, je postup uzavření Smlouvy následující. Zákazník vyplní veškeré údaje ve formuláři umístěném v Internetovém obchodu pod záložkou „Objednávka online“. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a změnit uvedené údaje. Před odesláním objednávky je Zákazník povinen přečíst celé znění VOP a vyjádřit s jejich zněním souhlas (odkaz na VOP je umístěn pod formulářem on-line objednávky). Zákazník objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Potvrdit a závazně objednat“. Po odeslání objednávky bude na e-mailovou adresu Zákazníka odeslán automaticky vygenerovaný potvrzovací e-mail o přijetí objednávky. Dodavatel následně zašle na e‑mailovou adresu Zákazníka celkové shrnutí objednávky včetně uvedení Cenové kalkulace, Ceny zboží a nákladů souvisejících se Smlouvou. Zákazník bude vyzván k vyjádření souhlasu se zaslaným shrnutím objednávky a s Cenovou kalkulací, Cenou zboží a nákladů souvisejících se Smlouvou. Spolu s touto výzvou bude Zákazníkovi doručeno úplné znění VOP ve formátu PDF. Před zasláním Cenové kalkulace a výzvy k vyjádření souhlasu s podmínkami Smlouvy, se může Dodavatel obrátit na Zákazníka s žádostí o sdělení doplňujících údajů k jeho požadavkům. Pokud Zákazník se zaslanými podmínkami Smlouvy vyjádří souhlas, a to prostřednictvím e‑ mailu nebo písemně, dojde k uzavření Smlouvy okamžikem doručení tohoto souhlasu Dodavateli. Dodavatel následně zahájí činnosti dle Smlouvy směřující k výrobě a dodání Zboží.

2.6. Dodavatel si vyhrazuje právo v závislosti na obsahu objednávky požadovat od Zákazníka písemné potvrzení objednávky.

2.7. Zákazník souhlasí s tím, aby Smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku (náklady na připojení k internetu, telefonní poplatky dle standardních sazeb) hradí Zákazník.

2.8. Veškeré změny Smlouvy musí být odsouhlaseny Dodavatelem i Zákazníkem. Pokud Zákazník bude chtít změnu Smlouvy, je povinen uhradit Dodavateli náklady, které Dodavatel vynaložil od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku doručení požadavku na změnu Smlouvy.

2.9. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Smlouva vždy uzavřena v české jazyce.

3. Podklady, které je povinen dodat Zákazník

3.1. Pokud bude Zákazník požadovat dodání Zboží dle jeho individuálních požadavků, je Zákazník vždy povinen zaslat Dodavateli podklady potřebné pro výrobu nebo úpravu Zboží. Pokud Zákazník nezašle Dodavateli řádně potřebné podklady, nemá Dodavatel povinnost zaslat Zákazníkovi Cenovou kalkulaci a taktéž nemá povinnost plnit na základě uzavřené Smlouvy.

3.2. Podklady, které je povinen dodat Zákazník, jsou zejména grafické podklady pro polygrafickou výrobu Zboží, náčrty, výstupy z grafických programů, fotografie, atd.

3.3. Zákazník dodá potřebné podklady Dodavateli elektronicky, a to ve formátu určeném Dodavatelem. Kvalitu a formát podkladů určuje Dodavatel v závislosti na požadavcích Zákazníka a na technických možnostech Dodavatele. Dodavatel má na potřebné podklady zejména následující požadavky:

a) Upřednostňovaný velikostní poměr podkladů je poměr 1:1. U velkých formátů tisku je nutné podklady připravit ve velikostním poměru 1:10.

b) Dodavatel přijímá podklady ve formátu .PDF, .EPS, .TIF, .JPF (v maximální kvalitě). Pro kontrolu správnosti podkladů je Zákazník povinen zasílat podklady, které zaslal ve formátu .PDF, taktéž náhledově ve formátu .JPG. Podklady v jiných formátech nejsou použitelné.

c) U vektorových programů (InDesign, Illustrator, Corel Draw, atd.) je nutné převádět písmo do křivek. Barevný režim vždy CMYK. Barevné modely RGB budou převedeny do barev CMYK. Dodavatel nenese odpovědnost za barevné odchylky způsobené tímto převodem.

d) V podkladech nesmí být zanechány efekty jako průhlednost, stín nebo čočka. Nesmí být využíván jiný barevný režim než CMYK. Technicky mohou být data průhledných objektů zrastrována. Uvedené efekty není možné bez převedení do rastru ze strany Zákazníka řádně vytisknout. Odpovědnost za tyto vady nese Zákazník.

e) Data v měřítku 1:1 nedoporučuje Dodavatel zasílat ve vyšším rozlišení než 150 DPI, aby nebyla zbytečně zvětšována velikost souboru. Kvalita se v takovém případě vyšším rozlišením nezvýší.

f) Zákazník nesmí používat linky a spadávky.

g) U bílých ploch je Zákazník povinen přidat slabou obvodovou linku, aby byla zřejmá hranice podkladu pro ořez.

3.4. Zákazník zašle potřebné podklady Dodavateli již při zaslání objednávky. Pokud bude objednávka učiněna prostřednictvím e-mailu, budou podklady připojeny jako příloha předmětného e-mailu. Pokud bude objednávka učiněna prostřednictvím on-line objednávky, budou podklady připojeny k objednávce tak, že Zákazník při vyplňování on-line objednávky klikne na tlačítko „Vybrat soubor“ a následně se svého úložiště vybere příslušné podklady. Dodavatel zhodnotí kvalitu a formát zaslaných podkladů, a pokud nebudou dostačující, vyzve Zákazníka k opětovnému zaslání potřebných podkladů tak, aby byly použitelné pro dodání Zboží. Dodavatel po doručení použitelných podkladů začne s výrobou nebo úpravou Zboží. Dodavatel nezahájí výrobu nebo úpravu Zboží, dokud nebudou Dodavateli dodány použitelné podklady. Dodavatel v takovém případě zahájí výrobu nebo úpravu Zboží pouze v případě, kdy i přes poučení Dodavatele o nevhodnosti podkladů bude Zákazník trvat na použití nevhodných podkladů. V takovém případě nenáleží Zákazníkovi práva z vadného plnění s tím, že Dodavatel neodpovídá za vady Zboží vzniklé v důsledku nevhodnosti podkladů poskytnutých Zákazníkem.

3.5. Pokud nebudou potřebné podklady zaslány Dodavateli v požadované kvalitě nebo formátu, může Dodavatel navrhnout Zákazníkovi, že podklady, které již Zákazník Dodavateli zaslal, graficky upraví tak, aby odpovídaly požadavkům pro výrobu nebo úpravu Zboží. Cena za úpravu potřebných podkladů není zahrnuta v Ceně zboží. Cena za úpravu potřebných podkladů je stanovena Dodavatelem dle složitosti a časové náročnosti úprav od 200,- Kč do 1.500,- Kč bez DPH u každého jednotlivého podkladu. Dodavatel konkrétní cenu sdělí Zákazníkovi před započetím úprav. Pokud se bude jednat pouze o drobné korekce zaslaných podkladů, je první korekce ze strany Dodavatele zdarma. Cena za každou další korekci zaslaných podkladů činí 50,- Kč bez DPH. Dodavatel po doručení odsouhlasení podmínek úprav potřebných podkladů od Zákazníka začne s úpravou těchto podkladů. Dodavatel nezahájí úpravu potřebných podkladů, dokud nebudou podmínky úprav podkladů Zákazníkem odsouhlaseny.

3.6. Upravené podklady jsou následně použity pro zpracování návrhu Zboží, který je zaslán Zákazníkovi.

3.7. Dodavatel není povinen kontrolovat obsah a kvalitu zaslaných podkladů, zejména věcné chyby, pravopisné chyby, překlepy, atd. Dodavatel při výrobě nebo úpravě Zboží vždy vychází z návrhu Zboží dodaného nebo odsouhlaseného Zákazníkem. Pokud Zákazník návrh Zboží odsouhlasí, je povinen uhradit Dodavateli Cenu zboží i tehdy, pokud Zboží nebude konkrétně odpovídat jeho požadavkům, ale bude odpovídat dodanému nebo odsouhlasenému návrhu Zboží. Zákazník nemůže uplatnit reklamaci Zboží vyplývající z vady Zboží vzniklé na základě dodaného nebo odsouhlaseného návrhu Zboží.

3.8. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Zboží, k němuž byly dodány podklady Zákazníkem. Zákazník vždy nese odpovědnost za případné porušení autorského práva, vlastnického práva, neoprávněný zásah do ochranné známky nebo zásah do jiného práva třetí osoby. Dodavatel má právo odmítnout zaslané podklady, pokud jejich obsah bude porušovat ustanovení právních předpisů, zásady společenské slušnosti nebo dobré mravy. Dodavatel nemá povinnost archivovat zaslané podklady.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Ceny zboží uvedené v Internetovém obchodu jsou uváděny s DPH i bez DPH. V Ceně zboží nejsou zahrnuty náklady související se Smlouvou, kterými jsou náklady dodání Zboží, balné, náklady spojené se zvoleným způsobem platby Ceny zboží, náklady na zpracování grafického návrhu dle individuálního požadavku Zákazníka a náklady na korekce potřebných podkladů.

4.2. Dodavatel zašle Zákazníkovi fakturu obsahující sjednanou Cenu zboží a náklady související se Smlouvou elektronicky na e‑mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce. Ve faktuře budou uvedeny veškeré platební údaje, tj. částka, číslo bankovního účtu a variabilní symbol. Splatnost faktury bude stanovena dle dohody v maximální délce 14 dnů od vystavení.

4.3. Zákazník je povinen si při objednávce zvolit způsob úhrady Ceny zboží ze způsobů, které nabízí Dodavatel, a to:

a) platba bankovním převodem před dodáním Zboží s tím, že Dodavatel předá Zboží k přepravě až po obdržení Ceny zboží,

b) platba „na dobírku“ při převzetí Zboží.

4.4. Při platbě bankovním převodem není požadován žádný související náklad. Při platbě „na dobírku“ je požadován související náklad představující poplatek ve výši 40,‑ Kč.

4.5. Pokud nebude individuálně sjednáno jinak, nebude Zboží Zákazníkovi předáno dříve, než dojde k řádnému zaplacení Ceny zboží včetně všech souvisejících nákladů.

4.6. Zákazník vyjadřuje souhlas s tím, aby mu byly veškeré faktury a jiné listiny související se Smlouvou doručovány na jím uvedenou e-mailovou adresu. Zákazník odpovídá za to, že si zprávy doručené do jím označené e-mailové schránky bude přebírat a seznamovat se s nimi.

5. Dodací podmínky

5.1. Dodavatel je povinen dodat Zákazníkovi Zboží v souladu se Smlouvou. Dodání Zboží proběhne prostřednictvím kurýrní služby, jejíž výběr učiní Zákazník. Zákazník je oprávněn si Zboží vyzvednout osobně na adrese provozovny Dodavatele – Nový Dvůr, 746 01 Stěbořice, a to v předem domluveném čase. Dodavatel splní povinnost dodat řádně Zákazníkovi Zboží tím, že předá Zboží vybrané kurýrní službě. Dodavatel neodpovídá za škody na Zboží vzniklé v důsledku přepravy. Dodavatel neodpovídá za zpožděné doručení Zboží Zákazníkovi, které bylo způsobeno zaviněním ze strany vybrané kurýrní služby. Dodavatel není schopen ovlivnit jednání kurýrní služby, což Zákazník bere na vědomí.

5.2. Zákazník je povinen si při objednávce zvolit způsob dodání Zboží ze způsobů dodání, které nabízí Dodavatel, a to:

a) osobně na adrese provozovny Dodavatele – Nový Dvůr, 746 01 Stěbořice,

b) kurýrní službou GEIS PARCEL CZ s.r.o., IČ: 63077051,

c) kurýrní službou FOFR – TQM-HOLDING s.r.o., IČ: 49606395.

Pokud si Zákazník nevybere způsob dodání Zboží, je Dodavatel oprávněn vybrat k dodání Zboží některou z uvedených kurýrních služeb. Doručování prostřednictvím kurýrní služby je zpoplatněno dle sazebníků jednotlivých kurýrních služeb. Sazebníky pro doručování na území České republika a na území Slovenské republiky jsou uvedeny v Internetovém obchodu pod záložkou Informace k tisku/Poštovné. Výše nákladů na dodání Zboží závisí na hmotnosti a velikosti Zboží. Náklady na dodání Zboží mimo území České republiky a Slovenské republiky budou sjednány individuálně.

5.3. Dodavatel zajistí zabalení Zboží. Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli balné. Pokud je Zboží doručováno na území České republiky, činí balné 39,- Kč. Pokud je Zboží doručováno na území jiného státu, činí balné 1,6 euro.

5.4. Dodavatel předává Zboží vybrané kurýrní službě v pracovních dnech. Dodavatel připojí k doručovanému Zboží dodací list, který je Zákazník povinen potvrdit. Dodavatel zasílá Zákazníkovi oznámení o předání Zboží kurýrní službě. Dodání prostřednictvím kurýrní služby trvá průměrně dva až tři pracovní dny. Dobu doručování prostřednictvím kurýrní služby nemůže Dodavatel ovlivnit.

5.5. Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem jeho převzetí. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem jeho převzetí. Pokud dojde k neoprávněnému odmítnutí převzetí Zboží, přechází nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka okamžikem odmítnutí převzetí Zboží.

5.6. Zboží je doručováno na Místo dodání, které Zákazník uvedl v objednávce. Zákazník je povinen zajistit převzetí Zboží. Zákazník je povinen před převzetím zásilky obsahující Zboží zásilku zkontrolovat, zda není poškozená nebo otevřená. Pokud je zásilka poškozená nebo otevřená, nesmí Zákazník takovou zásilku převzít s tím, že je povinen s kurýrní službou sepsat protokol o tomto poškození nebo otevření zásilky. Pokud je obal zásilky v pořádku, má Zákazník povinnost zásilku před kurýrní službou otevřít a řádně zkontrolovat doručované Zboží, tj. zejména kvalitu, obsah, množství, jakost a případné vady. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doručované zboží odpovídá objednávce. Pokud Zákazník při této kontrole zjistí nějaké vady doručovaného Zboží, je povinen s kurýrní službou sepsat protokol o těchto vadách. Zákazník je povinen ponechat si kopie všech protokolů, které sepíše s kurýrní službou. Pokud Zákazník odmítne převzít zásilku obsahující Zboží, je povinen neprodleně informovat Dodavatele o této skutečnosti a o důvodech odmítnutí převzetí takové zásilky. Zákazník je povinen kurýrní službě potvrdit dodací list o převzetí zásilky obsahující Zboží.

5.7. Pokud Zákazník neuplatní vady zásilky obsahující Zboží, ani vady Zboží při kontrole Zboží před kurýrní službou, nebude Dodavatel k těmto vadám přihlížet, neboť nelze následně vyloučit to, že k vadě zásilky obsahující Zboží nebo k vadě Zboží došlo v důsledku jednání Zákazníka nebo třetí osoby. Jiné vady Zboží bude Dodavatel vyřizovat v rámci reklamace dle reklamačního řádu uvedeného v čl. 7 VOP.

5.8. Pokud Zákazník odmítne převzít zásilku obsahující Zboží, bude tato zásilka vrácena zpět Dodavateli. V případě nedůvodného odmítnutí převzetí zásilky obsahující Zboží ze strany Zákazníka bude Zboží Zákazníkovi opětovně zasláno na adresu Místa dodání. Pokud Zákazník odmítne opětovně převzít Zboží, bude Zboží uskladněno u Dodavatele nebo u třetí osoby. Náklady na opětovné doručování Zboží a na uskladnění Zboží hradí v plné výši Zákazník.

5.9. Zákazník je povinen Zboží instalovat nebo montovat prostřednictvím odborné třetí osoby. Dodavatel instalaci a montáž Zboží nezajišťuje. Pokud Zákazníkovi vznikne škoda na Zboží v důsledku neodborné instalace nebo montáže, nenese za tuto škodu Dodavatel žádnou odpovědnost.

6. Práva a povinnosti Zákazníka jako spotřebitele a informace pro spotřebitele

Pokud je Smlouva uzavřena mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který je spotřebitel, tj. člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná, řídí se práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka taktéž tímto článkem a zákonnou úpravou spotřebitelských smluv, a to zejména:

a) Občanským zákoníkem, a to s ohledem na ochranu spotřebitele zejména ust. § 419 – § 422, § 1810 – § 1867, § 2099 – § 2117 a § 2161 – § 2174,

b) zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění,

c) zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

6.1.Informace poskytované spotřebiteli dle ust. § 1810 a násl. Občanského zákoníku před uzavřením Smlouvy

a) Dodavatelem je obchodní společnost AMARO group s.r.o., IČ: 294 52 848, se sídlem č.p. 10, 747 55 Jezdkovice, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54445. Telefonní číslo Dodavatele je 606 319 247. Adresa pro doručování elektronické pošty jetisk@kralovskytisk.cz.

b) Zboží nabízené Dodavatelem a předmět činnosti Dodavatele je popsán v čl. 1.2.8. a čl. 1.5. VOP. Jedná se zejména o polygrafické služby a výrobky dle individuálních požadavků Zákazníků. Specifikace jednotlivých druhů Zboží je uvedena v Internetovém obchodu pod záložkou „Nabídka“.

c) Cena zboží je uvedena u jednotlivých druhů Zboží, a to v Internetovém obchodu pod záložkou „Nabídka“. Cena je uváděna bez DPH i s DPH. Související náklady s dodávkou Zboží jsou balné, náklady na doručení Zboží kurýrní službou, náklady související se způsobem platby Ceny zboží, cena za korekci grafického návrhu (pokud je Dodavatelem poskytnuta) a cena za úpravu potřebných podkladů (pokud je Dodavatelem poskytnuta). Výše jednotlivých nákladů je specifikována v příslušných ustanoveních VOP a v Internetovém obchodu.

d) Způsob platby je uveden v čl. 4 VOP. Způsob dodání Zboží je uveden v čl. 5 VOP.

e) Náklady na dodání Zboží představují balné a poplatek kurýrní službě. Tyto náklady jsou specifikovány v čl. 5 VOP a v Internetovém obchodu pod záložkou Informace k tisku/Poštovné.

f) Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalších podmínkách pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. 7.3. VOP.

g) Závazky z uzavřené smlouvy jsou účinné do doby ukončení Smlouvy. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo v důsledku jiné právní skutečnosti předvídané právními předpisy. Podmínky odstoupení od Smlouvy jsou uvedeny v čl. 6.2. VOP a čl. 9 VOP.

h) Zákazník nehradí žádné náklady komunikace na dálku, které by se lišily od základní sazby (náklady na připojení k internetu, telefonní poplatky).

i) Pokud Dodavatel bude s ohledem na obsah objednávky požadovat zálohovou platbu, bude o této skutečnosti Zákazník informován spolu s Cenovou kalkulací.

j) Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy, a to za splnění zákonných podmínek. Informace o právu Zákazníka, který je spotřebitelem, na odstoupení od Smlouvy a veškeré informace s tím související jsou uvedeny v čl. 6.2. VOP.

6.2.Právo Zákazníka, který je spotřebitelem, na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu

6.2.1. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

– uzavření Smlouvy,

– v případě uzavření Kupní smlouvy, po dni, kdy Zákazník nebo jím pověřená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží,

– v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, po dni, kdy Zákazník nebo jím pověřená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávky Zboží, nebo

– v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce Zboží po stanovenou dobu, po dni, kdy Zákazník nebo jím pověřená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku Zboží.

6.2.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od Smlouvy informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je uveřejněn v Internetovém obchodu pod záložkou Informace k tisku – Obchodní podmínky, není to však Zákazníkova povinnost.

6.2.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.2.4. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Dodavateli došlo oznámení Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které Dodavatel od Zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Dodavatelem). Pro účely vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit Zákazníkem pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník výslovně neurčí jinak. V žádném případě tímto Zákazníkovi nevzniknou další náklady. Platba bude vrácena až po obdržení vráceného Zboží nebo po prokázání, že Zboží Zákazník odeslal zpět Dodavateli, a to podle toho, co nastane dříve.

6.2.5. Zákazník má povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Dodavateli na adresu jeho sídla příslušné Zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník ponese náklady spojené s vrácením Zboží. Pokud se Zákazník rozhodne vrátit Zboží prostřednictvím kurýrní služby, budou náklady na vrácení Zboží ve výši odpovídající sazbám příslušné kurýrní služby, kterou Zákazník zvolí. Sazby kurýrních služeb, které využívá Dodavatel, jsou uvedeny v Internetovém obchodu pod záložkou Informace k tisku/Poštovné. Maximální náklady v odhadované výši jsou 305,- Kč.

6.2.6. Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

6.2.7. Pokud Zákazník požádal Dodavatele výslovně, aby začal s výrobou Zboží a poskytováním služeb (korekce grafického návrhu, zpracování potřebných podkladů, atd.) během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zaplatí Zákazník částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy informoval Dodavatele o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve Smlouvě.

6.2.8. V souladu s ust. § 1837 Občanského zákoníku nemá Zákazník právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu dle tohoto článku VOP, pokud se jedná o Smlouvu:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,

b) o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu,

c) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.3.Řešení sporů mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem

6.3.1. V případě sporu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, může Zákazník využít taktéž možnosti mimosoudního řešení sporu.

6.3.2. Pokud Zákazník zvolí cestu mimosoudního řešení sporu, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, a postupovat podle pravidel uvedených na stránkách tohoto subjektu, které jsou na adrese www.coi.cz.

6.3.3. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na stránkách České obchodní inspekce.

6.3.4. Zahájit alternativní řešení sporu je taktéž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Některé informace povinně sdělované spotřebiteli jsou uvedeny v jiných částech VOP. Pokud je některé ustanovení VOP v rozporu s ustanoveními tohoto článku, použijí se na vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, přednostně ustanovení tohoto článku VOP.

7. Reklamační řád

7.1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka vyplývající z vad, které se vyskytly na Zboží. Odpovědnost za vady a z ní vyplývající práva a povinnosti se liší v závislosti na tom, zda je Zákazníkem podnikatel, který uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (viz. čl. 7.2. VOP), nebo zda je Zákazníkem osoba, která Smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti (viz. čl. 7.3. VOP).

7.2.Odpovědnost za vady v případě, kdy je Zákazníkem podnikatel, který Smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

7.2.1. Dodavatel odpovídá za vady Zboží, pokud se na Zboží vyskytnou. Na práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka se aplikují ustanovení § 2099 – § 2112 Občanského zákoníku. Dodavatel záruku za jakost neposkytuje.

7.2.2. Zákazník je povinen oznámit vady Zboží Dodavateli nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí Zboží. Zákazník v tomto reklamačním oznámení popíše vady Zboží a rozsah svých reklamačních nároků. Po uplynutí 15 dnů ode dne převzetí Zboží nemá Zákazník právo na uplatnění jakýchkoli vad Zboží.

7.2.3. Dodavatel se k reklamačnímu oznámení vyjádří ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Zákazník může být vyzván k zaslání Zboží Dodavateli za účelem posouzení vad Zboží nebo k zaslání fotodokumentace vad Zboží. Lhůta k vyřízení reklamačního oznámení se prodlužuje o dobu, po kterou nebudou příslušné podklady pro posouzení vad Zboží Zákazníkem předloženy. Dodavatel není povinen akceptovat reklamační oznámení, pokud Zákazník odmítne předložit Dodavateli příslušné podklady pro posouzení vad Zboží.

7.3.Odpovědnost za vady v případě, kdy je Zákazníkem osoba, která Smlouvu neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

7.3.1. Dodavatel odpovídá za vady Zboží, pokud se na Zboží vyskytnou. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží má vlastnosti, které byly ujednány ve Smlouvě, a chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které Dodavatel popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží. Dodavatel odpovídá za to, že:

– se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

– Zboží odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení dle smluveného vzorku nebo předlohy sjednána,

– je Zboží v odpovídajícím množství,

– Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

7.3.2. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

7.3.3. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

7.3.4. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

7.3.5. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě.

7.3.6. Odstoupení od Smlouvy je vůči Dodavateli účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno, pokud jsou splněny zákonné podmínky pro odstoupení. V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. Zákazník je v takovém případě povinen vrátit Dodavateli veškeré Zboží, které převzal.

7.3.7. Zákazník uplatní vady přímo u Dodavatele. Zákazník je povinen doložit, že reklamované Zboží bylo dodáno Dodavatelem. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel a Zákazník nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se Zákazníkovi přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Zákazníkovi.

7.3.8. Zákazník je povinen předat Zboží k reklamaci kompletní. Pokud je kompletnost Zboží nezbytná pro posouzení reklamované vady nebo k jejímu odstranění, nezačne běh lhůty dříve, než dodáním chybějícího Zboží.

7.3.9. Zákazník obdrží potvrzení Dodavatele o přijetí Zboží na základě reklamačního oznámení. Zákazník je povinen do reklamačního oznámení uvést veškeré požadované údaje, jejichž správnost a úplnost potvrdí svým podpisem (obsah reklamace, požadovaný způsob vyřízení reklamace, údaje o Zákazníkovi).

7.3.10. Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Zákazník o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

7.3.11. Zákazník bude o vyřízení reklamace informován Dodavatelem způsobem, který si Zákazník zvolí v reklamačním oznámení. Zákazník je povinen si převzít Zboží, které bylo předmětem reklamace.

7.4. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy vada Zboží nebo jeho poškození vzniklo:

a) neodbornou manipulací, montáží nebo instalací,

b) mechanickým poškozením,

c) nesprávným užíváním,

d) v důsledku opotřebení běžným opakovaným užíváním,

e) v důsledku povětrnostních podmínek nebo chemických či mechanických vlivů, které na Zboží působily, a které neodpovídají podmínkám pro užívání Zboží vyplývajícím z jeho povahy.

7.5. V důsledku technologických postupů při výrobě a úpravě Zboží nejsou za vady Zboží považovány následující skutečnosti:

a) Chybějící shoda barevnosti Zboží (výtisku) s obrazem na monitoru zařízení způsobená rozdíly mezi technologií tisku a metodou zobrazování barev monitory zařízení.

b) Při procesu tisku jsou používány různé tiskařské stroje, mezi nimiž existují rozdíly při zobrazování některých barev. V důsledku této skutečnosti se při tisku na různých strojích mohou objevit nepatrné rozdíly v barevnosti. Tyto rozdíly nejsou vadou Zboží.

7.6. Dodavatel neodpovídá za vady na Zboží, které vznikly v důsledku jednání či opomenutí třetích osob (Zákazníka, kurýrní služby, osob provádějících montáž či instalaci Zboží, atd.).

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Dodavatel uchovává veškeré údaje o Zákaznících v souladu s platnými právními předpisy České republiky, a to zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).

8.2. V souvislosti s poskytováním svých služeb Zákazníkům může dojít ze strany Dodavatele ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

a) základní osobní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, název obchodní firmy, IČO, DIČ, sídlo nebo místo podnikání, zástupce Zákazníka, fakturační adresa, bankovní spojení, podpis,

b) kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa,

c) údaje o službě nebo Zboží a chování Zákazníka – druh a specifikace služby nebo Zboží, cena, objem, podklady Zákazníka pro Zboží.

Dodavatel zpracovává osobní údaje ručně nebo automatizovaně.

8.3. Rozsah zpracování osobních údajů závisí zejména na rozsahu požadavků Zákazníka. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje z následujících důvodů:

a) z důvodu plnění Smlouvy (např. zaslání Zboží, komunikace se Zákazníkem, vyúčtování za poskytnuté služby),

b) z důvodu plnění zákonných povinností (např. daňové povinnosti, povinnosti uložené zvláštními právními předpisy),

c) z důvodu ochrany oprávněných zájmů Dodavatele (např. vymáhání nezaplacené Ceny zboží, evidence dlužníků).

Ke zpracování osobních údajů z těchto důvodů Dodavatel nepotřebuje souhlas Zákazníka. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění Smlouvy a z důvodu plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Proti zpracování osobních údajů z důvodu ochrany oprávněných zájmů Dodavatele může Zákazník podat námitku.

8.4. Osobní údaje jsou zpracovávány Dodavatelem v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro jejich dosažení nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po uplynutí příslušné doby jsou osobní údaje smazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou následující:

– Pokud má Zákazník splněny veškeré své závazky vůči Dodavateli, zpracovává Dodavatel osobní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poslední Smlouvy.

– V případě poskytnutí záruční doby na Zboží Dodavatel zpracovává osobní údaje po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby.

– V případě jednání se zájemcem o uzavření Smlouvy, který však neuzavřel s Dodavatelem Smlouvu, je Dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu 3 měsíců od posledního jednání s tímto zájemcem.

– Faktury vystavené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovává Dodavatel po dobu 10 let od vystavení. Taktéž jsou uchovávány i ostatní listiny souvisejícím s fakturami z důvodu povinnosti prokázat právní důvod vystavení faktury.

– V případě prodlení Zákazníka s úhradou Ceny zboží Dodavatel uchovává osobní údaje po dobu 4 let od uhrazení dluhu z důvodu oprávněného zájmu Dodavatele.

8.5. Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro obchodní a marketingové účely.

8.6. Dodavatel je povinen předávat osobní údaje správním orgánům, státním úřadům, soudům a jiným orgánům státní moci na základě povinností stanovených zvláštními právními předpisy.

8.7. Dodavatel využívá při své činnosti specializované služby jiných osob, které mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Tyto osoby zpracovávají osobní údaje pouze dle pokynů Dodavatele. Jedná se zejména o činnost kurýrních služeb (dodávky Zboží), advokátů, účetních, auditorů a správců IT systémů. Zpracovatelé jsou na území České republiky a států Evropské unie, zejména Slovenska. Zpracovatelům jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu za účelem poskytnutí konkrétní specializované služby.

8.8. Zákazník má jako subjekt údajů následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům:

a. potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje,

b. informace o účelu zpracovávání, příjemcích, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době zpracování,

c. informace o právech Zákazníka jako subjektu údajů a o právu vznést námitky,

d. informace o právu podat stížnost dozorovému úřadu,

e. možnost získat kopii osobních údajů,

b) právo na opravu osobních údajů,

c) právo na výmaz osobních údajů – toto právo lze uplatnit tehdy, pokud Dodavatel neprokáže důvod zpracování osobních údajů,

d) právo na omezení zpracování – pokud dojde ze strany Zákazníka k namítnutí vad při zpracování osobních údajů Dodavatele, je Zákazník oprávněn podat podnět na omezení zpracování do doby vyřízení sporné záležitosti,

e) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování,

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Dodavatele,

g) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz), pokud bude mít Zákazník za to, že Dodavatel porušuje zásady nakládání s osobními údaji.

Pokud chce Zákazník tato práva uplatnit, musí se obrátit na Dodavatele, jehož kontaktní údaje jsou obsaženy v čl. 6.1. těchto podmínek. Práva může Zákazník uplatnit pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž není pochybností o tom, že skutečně patří Zákazníkovi. Dodavatel nezřídil funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

9. Odstoupení od Smlouvy

9.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy nebo Smlouvou.

9.2. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména v případech, kdy vůči Dodavateli uplatní odpovědnost za vady Zboží, a toto uplatnění bude oprávněné a v souladu s právními předpisy.

9.3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

a) Zákazník nedodá Dodavateli veškeré potřebné podklady, a to ani na základě opakované výzvy Dodavatele.

b) Zákazník bude trvat na použití podkladů k výrobě nebo úpravě Zboží, jejichž obsah bude porušovat ustanovení právních předpisů, zásady společenské slušnosti nebo dobré mravy.

c) Zákazník opakovaně odmítne převzetí doručovaného Zboží.

d) Zákazník neuhradí řádně a včas Cenu zboží a související náklady.

e) Po uzavření Smlouvy vyjde najevo, že dodání Zboží není možné, protože Zboží nebo jeho součást, není možné opatřit, nebo dodání Zboží je sice možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi.

9.4. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, je Zákazník povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady a práci, které v souvislosti se Smlouvou Dodavatel vynaložil od okamžiku přijetí objednávky do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

10. Ostatní ustanovení

10.1. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude veškerá komunikace mezi Dodavatelem a Zákazníkem probíhat elektronicky, a to zejména prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy Zákazník bude komunikovat z e-mailové adresy, kterou uvedl v objednávce.

10.2. V Internetovém obchodu je pod záložkou „Kalkulačka“ umístěno programové rozhraní pro výpočet celkové ceny za požadované Zboží. Výstupy z tohoto programu jsou pouze orientační a Zákazník nemá právo se informací z těchto výstupů vůči Dodavateli jakkoli domáhat. Stěžejní pro stanovení Ceny zboží je vždy Cenová kalkulace zaslaná Dodavatelem.

10.3. Zákazník je povinen Zboží ošetřovat v souladu s pokyny, které obdrží od Dodavatele a v souladu s podmínkami, které vyplývají z povahy Zboží. Dodavatel upozorňuje, že Zboží nemůže být ošetřováno chemikáliemi, neboť v důsledku jejich použití může dojít ke ztrátě barevnosti Zboží nebo k nenávratnému mechanickému poškození.

10.4. Pokud je Zákazníkem podnikatel, který uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, zavazuje se Zákazník zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou předmětem Smlouvy a obchodního styku mezi Dodavatelem a Zákazníkem.

10.5. Dodavatel upozorňuje Zákazníka, že stálost barevnosti Zboží, které je dlouhodobě vystaveno povětrnostním vlivům (svit slunce, vítr, déšť, mráz), je nižší než u Zboží, které těmto vlivům vystaveno není.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Platnost a účinnost Smlouvy, jakož i všechna práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka se řídí Občanským zákoníkem, souvisejícími právními předpisy České republiky, ustanoveními Smlouvy a těmito VOP.

11.2. Platné a účinné VOP jsou veřejně přístupné v Internetovém obchodu pod záložkou „Informace k tisku“.

11.3. Dodavatel a Zákazník se dohodli, že rozhodným právem pro řešení sporů ze Smlouvy je právo České republiky. Dodavatel a Zákazník se dohodli, že místně příslušnými jsou soudy České republiky.

11.4. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Dodavatele. Zákazník je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.

11.5. V případě, že některé z ustanovení VOP bude považováno za neplatné, nebude mít taková skutečnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP. Smluvní strany souhlasí, že ustanovení, která by byla považována za neplatná, budou nahrazena ustanoveními právních předpisů, která se co do smyslu a účelu Smlouvy blíží těmto VOP.

11.6. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, která je uzavřena prostřednictvím Internetovém obchodu mezi Dodavatelem a Zákazníkem.

11.7. Zákazník se zavazuje řídit se všemi ustanoveními těchto VOP a vyjadřuje s nimi výslovný souhlas. Kompletní znění VOP bylo zasláno Zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, a to ve formátu PDF, který zajišťuje zachování textové podoby VOP. Zákazník prohlašuje, že se se zněním těchto VOP před uzavřením Smlouvy řádně seznámil a že plně porozuměl jejich obsahu.

11.8. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.6.2018.