Obchodní podmínky | Královský tisk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.
Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních
stran vztahující se ke smlouvám uzavřeným mezi společností AMARO group
s.r.o., IČ: 294 52 848, se sídlem č.p. 10, 747 55 Jezdkovice, adresa
provozovny Nový Dvůr, 746 01 Stěbořice, jako dodavatelem na straně jedné a
právnickou osobou nebo fyzickou osobou jako zákazníkem na straně druhé
prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.kralovskytisk.cz (dále jen „ VOP“).

1.2. Pro účely VOP jsou definovány následující pojmy:

1.2.1. „Dodavatelem“ se rozumí obchodní společnost AMARO
group s.r.o., IČ: 294 52 848, se sídlem č.p. 10, 747 55 Jezdkovice, která
je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl
C, vložka 54445. Dodavatel je plátcem DPH.

1.2.2. „Internetovým obchodem“ se rozumí
server na internetové adrese www.kralovskytisk.cz, jehož
prostřednictvím Dodavatel nabízí své Zboží veřejnosti a jehož
prostřednictví dochází k uzavírání konkrétních Smluv o dodávkách Zboží se
Zákazníky.

1.2.3. „Cenou zboží“ se rozumí finanční částka, kterou se
Zákazník zaváže uhradit Dodavateli za Zboží. Pokud je mezi Dodavatelem a
Zákazníkem uzavřena kupní smlouva, jedná o kupní cenu za Zboží. Pokud je
mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena Smlouva o dílo, jedná se o cenu za
zhotovení Zboží dle individuálních požadavků Zákazníka. Cena zboží zahrnuje
DPH. Cena zboží nezahrnuje náklady dodání Zboží, balné, náklady spojené se
zvoleným způsobem platby Ceny zboží, náklady na zpracování grafického
návrhu dle individuálního požadavku Zákazníka a náklady na korekce
potřebných podkladů. Cena zboží je uváděna v Internetovém obchodu bez DPH i
s DPH.

1.2.4. „Cenovou kalkulací“ se rozumí
rozúčtování Ceny zboží vztahující se ke konkrétním požadavkům Zákazníka na
dodání Zboží.

1.2.5. „Smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva nebo Smlouva o
dílo uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu mezi Dodavatelem a
Zákazníkem. Smlouvy jsou vždy uzavírány dle práva České republiky.

1.2.6. „Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená
prostřednictvím Internetového obchodu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, na
jejímž základě se Dodavatel zaváže dodat Zákazníkovi vybrané Zboží a umožní
mu nabýt ke Zboží vlastnické právo a Zákazník se zaváže, že Zboží převezme
a zaplatí sjednanou Cenu zboží.

1.2.7. „Smlouvou o dílo“ se rozumí smlouva uzavřená
prostřednictvím Internetového obchodu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, na
jejímž základě se Dodavatel zaváže pro Zákazníka zhotovit individuálně
určené Zboží a Zákazník se zaváže Zboží individuálně zhotovené dle jeho
požadavků převzít a za jeho zhotovení zaplatit sjednanou Cenu zboží.
Smlouvou o dílo je taktéž smlouva o dodání Zboží, které má být teprve
vyrobeno, pokud se Zákazník zaváže dodat Dodavateli podstatnou část toho,
čeho je k vyrobení Zboží zapotřebí (např. grafická podoba, plány, technické
podklady, atd.).

1.2.8. „Zbožím“ se rozumí movitá věc, která může být dle
povahy uzavírané Smlouvy:

a) předmětem koupě v případě uzavření Kupní smlouvy, který je Dodavatelem
nabízen ke koupi v Internetovém obchodu za uvedenou cenu;

b) dílem v případě uzavření Smlouvy o dílo, jehož zhotovení je Dodavatelem
nabízeno v Internetovém obchodu za uvedenou cenu. Dílem bude Zboží vždy,
pokud se zákazník zaváže dodat Dodavateli podstatnou část toho, čeho je k
vyrobení Zboží zapotřebí, což jsou zejména grafické návrhy podoby
konkrétního Zboží.

1.2.9. „Zákazníkem“ se rozumí právnická
osoba nebo fyzická osoba, která uzavře s Dodavatelem Smlouvu. Zákazníkem se
rozumí taktéž osoba, která jedná s Dodavatelem o uzavření Smlouvy.

1.2.10. „Místem dodání“ se rozumí adresa označená
Zákazníkem při uzavírání Smlouvy, na kterou má být Zboží doručeno. Místo
dodání je specifikováno názvem obce, příp. názvem části obce, názvem ulice,
číslem popisným, příp. číslem orientačním, a poštovním směrovacím číslem
příslušné obce.

1.2.11. „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.3. VOP jsou veřejně přístupné na adrese www.kralovskytisk.cz pod záložkou
„Informace k tisku“ všem Zákazníkům a třetím osobám před zahájením jednání
o uzavření Smlouvy. VOP obsahují veškeré informace, jejichž sdělení
Zákazníkovi před uzavřením Smlouvy vyžadují právní předpisy. VOP
představují sdělení relevantních skutečností potenciálnímu Zákazníkovi před
uzavřením Smlouvy.

1.4. Ustanovení VOP se aplikují na práva a povinnosti Dodavatele a
Zákazníka vyplývající z uzavřené Smlouvy, pokud se konkrétní ujednání
Smlouvy nebudou od ustanovení VOP odchylovat.

1.5. Předmětem činnosti Dodavatele je zejména poskytování polygrafických
služeb a výroba Zboží dle individuálních požadavků Zákazníků v oblasti
polygrafických služeb. Rozsah polygrafických služeb, které Dodavatel
nabízí, a podmínky jejich poskytování, včetně Ceny zboží a případných
souvisejících nákladů, jsou uvedeny v Internetovém obchodu u každé
jednotlivé služby. Výsledkem poskytování polygrafických služeb je dodání
Zboží dle individuálních požadavků Zákazníka.

1.6. VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Zákazník prohlašuje, že byl
se zněním těchto VOP seznámen dostatečně dlouhou dobu před uzavřením
Smlouvy a že plně porozuměl jejich obsahu.

1.7. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ustanovení VOP.

2.
Postup uzavření Smlouvy

2.1. Kompletní nabídka Zboží, které dodavatel nabízí Zákazníkům, je uvedena
v Internetovém obchodu. U každého jednotlivého Zboží je uvedena Cena zboží,
specifikace Zboží a podmínky použití Zboží. Pokud je u konkrétního Zboží
uvedena fotografie, jedná se o ilustrační fotografii, která nezohledňuje
barevné či velikostní varianty Zboží, které jsou aktuálně nabízeny v
Internetovém obchodu.

2.2. Pokud se Zákazník rozhodne uzavřít s Dodavatelem Smlouvu zašle
Dodavateli objednávku. Zákazník je povinen do objednávky uvést následující
skutečnosti:

a) druh Zboží,

b) specifikaci Zboží (rozměry, barvu, množství, materiál),

c) údaj o tom, zda požaduje laminaci Zboží (pokud nebude uveden tento údaj,
nebude laminace Zboží provedena),

d) údaje o Zákazníkovi:

– u právnické osoby: název, sídlo, identifikační číslo a DIČ,

– u fyzické osoby podnikající: jméno, příjmení, místo podnikání a
identifikační číslo,

– u fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení a adresu trvalého
bydliště,

e) údaje o Místu dodání,

f) kontaktní údaje Zákazníka (telefonní číslo, e-mailová adresa),

g) způsob úhrady Ceny zboží dle čl. 4.3. VOP,

h) způsob dodání Zboží dle čl. 5.2. VOP,

i) údaj o tom, zda Zákazník uděluje výslovný souhlas s tím, aby Dodavatel
začal poskytovat služby dle Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy dle ust. § 1829 Občanského zákoníku, a to v případě, pokud je
Zákazník spotřebitelem.

Zákazník odpovídá za to, že veškeré údaje uvedené v objednávce jsou správné
a pravdivé. Dodavatel neověřuje správnost, ani pravdivost údajů uvedených v
objednávce. Pokud dojde ke vzniku škody v důsledku nepravdivosti či
neúplnosti údajů uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škodu v plné
výši Zákazník. Pokud Zákazník neuvede do objednávky veškeré údaje dle
tohoto článku VOP, není Dodavatel povinen k objednávce přihlížet.

Pokud bude Zákazník požadovat dodání Zboží do určitého data, je povinen
tento údaj výslovně uvést v objednávce. Dodavatel následně sdělí
Zákazníkovi, zda objednávku za těchto podmínek přijímá. S ohledem na časové
vytížení Dodavatele a rozsah požadovaného Zboží není Dodavatel povinen
objednávku Zákazníka spojenou s požadavkem na dodání Zboží do určitého data
přijmout.

2.3. Objednávka Zboží může být učiněna pouze elektronicky, a to:

a) prostřednictvím e-mailové komunikace odesláním objednávky na e-mailovou
adresu tisk@kralovskytisk.cz,

b) prostřednictvím on-line objednávky, která je dostupná v Internetovém
obchodu pod záložkou „Objednávka online“.

2.4. Pokud Zákazník učiní řádnou objednávku Zboží prostřednictvím e-mailové
komunikace dle čl. 2.3. písm. a) VOP, Dodavatel zašle Zákazníkovi
prostřednictvím e-mailové komunikace potvrzení o přijetí objednávky, a to
na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. V tomto potvrzení bude uvedeno
celkové shrnutí objednávky včetně uvedení Cenové kalkulace, Ceny zboží a
nákladů souvisejících se Smlouvou. Zákazník bude vyzván k vyjádření
souhlasu se zaslaným shrnutím objednávky a s Cenovou kalkulací, Cenou zboží
a nákladů souvisejících se Smlouvou. Spolu s touto výzvou bude Zákazníkovi
doručeno úplné znění VOP ve formátu PDF, se kterými se Zákazník seznámí a
vyjádří s nimi souhlas. Před zasláním Cenové kalkulace a výzvy k vyjádření
souhlasu s podmínkami Smlouvy, se může Dodavatel obrátit na Zákazníka s
žádostí o sdělení doplňujících údajů k jeho požadavkům. Pokud Zákazník se
zaslanými podmínkami Smlouvy a s VOP vyjádří souhlas, a to prostřednictvím
e‑ mailu nebo písemně, dojde k uzavření Smlouvy okamžikem doručení tohoto
souhlasu Dodavateli. Dodavatel následně zahájí činnosti dle Smlouvy
směřující k výrobě nebo dodání Zboží.

2.5. Pokud se Zákazník rozhodne učinit objednávku prostřednictvím on-line
objednávky dle čl. 2.3. písm. b) VOP, je postup uzavření Smlouvy
následující. Zákazník vyplní veškeré údaje ve formuláři umístěném v
Internetovém obchodu pod záložkou „Objednávka online“. Před odesláním
objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a změnit uvedené údaje.
Před odesláním objednávky je Zákazník povinen přečíst celé znění VOP a
vyjádřit s jejich zněním souhlas (odkaz na VOP je umístěn pod formulářem
on-line objednávky). Zákazník objednávku odešle kliknutím na tlačítko
„Potvrdit a závazně objednat“. Po odeslání objednávky bude na e-mailovou
adresu Zákazníka odeslán automaticky vygenerovaný potvrzovací e-mail o
přijetí objednávky. Dodavatel následně zašle na e‑mailovou adresu Zákazníka
celkové shrnutí objednávky včetně uvedení Cenové kalkulace, Ceny zboží a
nákladů souvisejících se Smlouvou. Zákazník bude vyzván k vyjádření
souhlasu se zaslaným shrnutím objednávky a s Cenovou kalkulací, Cenou zboží
a nákladů souvisejících se Smlouvou. Spolu s touto výzvou bude Zákazníkovi
doručeno úplné znění VOP ve formátu PDF. Před zasláním Cenové kalkulace a
výzvy k vyjádření souhlasu s podmínkami Smlouvy, se může Dodavatel obrátit
na Zákazníka s žádostí o sdělení doplňujících údajů k jeho požadavkům.
Pokud Zákazník se zaslanými podmínkami Smlouvy vyjádří souhlas, a to
prostřednictvím e‑ mailu nebo písemně, dojde k uzavření Smlouvy okamžikem
doručení tohoto souhlasu Dodavateli. Dodavatel následně zahájí činnosti dle
Smlouvy směřující k výrobě a dodání Zboží.

2.6. Dodavatel si vyhrazuje právo v závislosti na obsahu objednávky
požadovat od Zákazníka písemné potvrzení objednávky.

2.7. Zákazník souhlasí s tím, aby Smlouva byla uzavřena prostřednictvím
prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití
prostředků komunikace na dálku (náklady na připojení k internetu, telefonní
poplatky dle standardních sazeb) hradí Zákazník.

2.8. Veškeré změny Smlouvy musí být odsouhlaseny Dodavatelem i Zákazníkem.
Pokud Zákazník bude chtít změnu Smlouvy, je povinen uhradit Dodavateli
náklady, které Dodavatel vynaložil od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku
doručení požadavku na změnu Smlouvy.

2.9. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Smlouva vždy uzavřena v české
jazyce.

3.
Podklady, které je povinen dodat Zákazník

3.1. Pokud bude Zákazník požadovat dodání Zboží dle jeho individuálních
požadavků, je Zákazník vždy povinen zaslat Dodavateli podklady potřebné pro
výrobu nebo úpravu Zboží. Pokud Zákazník nezašle Dodavateli řádně potřebné
podklady, nemá Dodavatel povinnost zaslat Zákazníkovi Cenovou kalkulaci a
taktéž nemá povinnost plnit na základě uzavřené Smlouvy.

3.2. Podklady, které je povinen dodat Zákazník, jsou zejména grafické
podklady pro polygrafickou výrobu Zboží, náčrty, výstupy z grafických
programů, fotografie, atd.

3.3. Zákazník dodá potřebné podklady Dodavateli elektronicky, a to ve
formátu určeném Dodavatelem. Kvalitu a formát podkladů určuje Dodavatel v
závislosti na požadavcích Zákazníka a na technických možnostech Dodavatele.
Dodavatel má na potřebné podklady zejména následující požadavky:

a) Upřednostňovaný velikostní poměr podkladů je poměr 1:1. U velkých
formátů tisku je nutné podklady připravit ve velikostním poměru 1:10.

b) Dodavatel přijímá podklady ve formátu .PDF, .EPS, .TIF, .JPF (v
maximální kvalitě). Pro kontrolu správnosti podkladů je Zákazník povinen
zasílat podklady, které zaslal ve formátu .PDF, taktéž náhledově ve formátu
.JPG. Podklady v jiných formátech nejsou použitelné.

c) U vektorových programů (InDesign, Illustrator, Corel Draw, atd.) je
nutné převádět písmo do křivek. Barevný režim vždy CMYK. Barevné modely RGB
budou převedeny do barev CMYK. Dodavatel nenese odpovědnost za barevné
odchylky způsobené tímto převodem.

d) V podkladech nesmí být zanechány efekty jako průhlednost, stín nebo
čočka. Nesmí být využíván jiný barevný režim než CMYK. Technicky mohou být
data průhledných objektů zrastrována. Uvedené efekty není možné bez
převedení do rastru ze strany Zákazníka řádně vytisknout. Odpovědnost za
tyto vady nese Zákazník.

e) Data v měřítku 1:1 nedoporučuje Dodavatel zasílat ve vyšším rozlišení
než 150 DPI, aby nebyla zbytečně zvětšována velikost souboru. Kvalita se v
takovém případě vyšším rozlišením nezvýší.

f) Zákazník nesmí používat linky a spadávky.

g) U bílých ploch je Zákazník povinen přidat slabou obvodovou linku, aby
byla zřejmá hranice podkladu pro ořez.

3.4. Zákazník zašle potřebné podklady Dodavateli již při zaslání
objednávky. Pokud bude objednávka učiněna prostřednictvím e-mailu, budou
podklady připojeny jako příloha předmětného e-mailu. Pokud bude objednávka
učiněna prostřednictvím on-line objednávky, budou podklady připojeny k
objednávce tak, že Zákazník při vyplňování on-line objednávky klikne na
tlačítko „Vybrat soubor“ a následně se svého úložiště vybere příslušné
podklady. Dodavatel zhodnotí kvalitu a formát zaslaných podkladů, a pokud
nebudou dostačující, vyzve Zákazníka k opětovnému zaslání potřebných
podkladů tak, aby byly použitelné pro dodání Zboží. Dodavatel po doručení
použitelných podkladů začne s výrobou nebo úpravou Zboží. Dodavatel
nezahájí výrobu nebo úpravu Zboží, dokud nebudou Dodavateli dodány
použitelné podklady. Dodavatel v takovém případě zahájí výrobu nebo úpravu
Zboží pouze v případě, kdy i přes poučení Dodavatele o nevhodnosti podkladů
bude Zákazník trvat na použití nevhodných podkladů. V takovém případě
nenáleží Zákazníkovi práva z vadného plnění s tím, že Dodavatel neodpovídá
za vady Zboží vzniklé v důsledku nevhodnosti podkladů poskytnutých
Zákazníkem.

3.5. Pokud nebudou potřebné podklady zaslány Dodavateli v požadované
kvalitě nebo formátu, může Dodavatel navrhnout Zákazníkovi, že podklady,
které již Zákazník Dodavateli zaslal, graficky upraví tak, aby odpovídaly
požadavkům pro výrobu nebo úpravu Zboží. Cena za úpravu potřebných podkladů
není zahrnuta v Ceně zboží. Cena za úpravu potřebných podkladů je stanovena
Dodavatelem dle složitosti a časové náročnosti úprav od 200,- Kč do 1.500,-
Kč bez DPH u každého jednotlivého podkladu. Dodavatel konkrétní cenu sdělí
Zákazníkovi před započetím úprav. Pokud se bude jednat pouze o drobné
korekce zaslaných podkladů, je první korekce ze strany Dodavatele zdarma.
Cena za každou další korekci zaslaných podkladů činí 50,- Kč bez DPH.
Dodavatel po doručení odsouhlasení podmínek úprav potřebných podkladů od
Zákazníka začne s úpravou těchto podkladů. Dodavatel nezahájí úpravu
potřebných podkladů, dokud nebudou podmínky úprav podkladů Zákazníkem
odsouhlaseny.

3.6. Upravené podklady jsou následně použity pro zpracování návrhu Zboží,
který je zaslán Zákazníkovi.

3.7. Dodavatel není povinen kontrolovat obsah a kvalitu zaslaných podkladů,
zejména věcné chyby, pravopisné chyby, překlepy, atd. Dodavatel při výrobě
nebo úpravě Zboží vždy vychází z návrhu Zboží dodaného nebo odsouhlaseného
Zákazníkem. Pokud Zákazník návrh Zboží odsouhlasí, je povinen uhradit
Dodavateli Cenu zboží i tehdy, pokud Zboží nebude konkrétně odpovídat jeho
požadavkům, ale bude odpovídat dodanému nebo odsouhlasenému návrhu Zboží.
Zákazník nemůže uplatnit reklamaci Zboží vyplývající z vady Zboží vzniklé
na základě dodaného nebo odsouhlaseného návrhu Zboží.

3.8. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Zboží, k němuž byly
dodány podklady Zákazníkem. Zákazník vždy nese odpovědnost za případné
porušení autorského práva, vlastnického práva, neoprávněný zásah do
ochranné známky nebo zásah do jiného práva třetí osoby. Dodavatel má právo
odmítnout zaslané podklady, pokud jejich obsah bude porušovat ustanovení
právních předpisů, zásady společenské slušnosti nebo dobré mravy. Dodavatel
nemá povinnost archivovat zaslané podklady.

4.
Cena zboží a platební podmínky

4.1. Ceny zboží uvedené v Internetovém obchodu jsou uváděny s DPH i bez
DPH. V Ceně zboží nejsou zahrnuty náklady související se Smlouvou, kterými
jsou náklady dodání Zboží, balné, náklady spojené se zvoleným způsobem
platby Ceny zboží, náklady na zpracování grafického návrhu dle
individuálního požadavku Zákazníka a náklady na korekce potřebných
podkladů.

4.2. Dodavatel zašle Zákazníkovi fakturu obsahující sjednanou Cenu zboží a
náklady související se Smlouvou elektronicky na e‑mailovou adresu uvedenou
Zákazníkem v objednávce. Ve faktuře budou uvedeny veškeré platební údaje,
tj. částka, číslo bankovního účtu a variabilní symbol. Splatnost faktury
bude stanovena dle dohody v maximální délce 14 dnů od vystavení.

4.3. Zákazník je povinen si při objednávce zvolit způsob úhrady Ceny zboží
ze způsobů, které nabízí Dodavatel, a to:

a) platba bankovním převodem před dodáním Zboží s tím, že Dodavatel předá
Zboží k přepravě až po obdržení Ceny zboží,

b) platba „na dobírku“ při převzetí Zboží.

4.4. Při platbě bankovním převodem není požadován žádný související náklad.
Při platbě „na dobírku“ je požadován související náklad představující
poplatek ve výši 40,‑ Kč.

4.5. Pokud nebude individuálně sjednáno jinak, nebude Zboží Zákazníkovi
předáno dříve, než dojde k řádnému zaplacení Ceny zboží včetně všech
souvisejících nákladů.

4.6. Zákazník vyjadřuje souhlas s tím, aby mu byly veškeré faktury a jiné
listiny související se Smlouvou doručovány na jím uvedenou e-mailovou
adresu. Zákazník odpovídá za to, že si zprávy doručené do jím označené
e-mailové schránky bude přebírat a seznamovat se s nimi.

5.
Dodací podmínky

5.1. Dodavatel je povinen dodat Zákazníkovi Zboží v souladu se Smlouvou.
Dodání Zboží proběhne prostřednictvím kurýrní služby, jejíž výběr učiní
Zákazník. Zákazník je oprávněn si Zboží vyzvednout osobně na adrese
provozovny Dodavatele – Nový Dvůr, 746 01 Stěbořice, a to v předem
domluveném čase. Dodavatel splní povinnost dodat řádně Zákazníkovi Zboží
tím, že předá Zboží vybrané kurýrní službě. Dodavatel neodpovídá za škody
na Zboží vzniklé v důsledku přepravy. Dodavatel neodpovídá za zpožděné
doručení Zboží Zákazníkovi, které bylo způsobeno zaviněním ze strany
vybrané kurýrní služby. Dodavatel není schopen ovlivnit jednání kurýrní
služby, což Zákazník bere na vědomí.

5.2. Zákazník je povinen si při objednávce zvolit způsob dodání Zboží ze
způsobů dodání, které nabízí Dodavatel, a to:

a) osobně na adrese provozovny Dodavatele – Nový Dvůr, 746 01 Stěbořice,

b) kurýrní službou GEIS PARCEL CZ s.r.o., IČ: 63077051,

c) kurýrní službou FOFR – TQM-HOLDING s.r.o., IČ: 49606395.

Pokud si Zákazník nevybere způsob dodání Zboží, je Dodavatel oprávněn
vybrat k dodání Zboží některou z uvedených kurýrních služeb. Doručování
prostřednictvím kurýrní služby je zpoplatněno dle sazebníků jednotlivých
kurýrních služeb. Sazebníky pro doručování na území České republika a na
území Slovenské republiky jsou uvedeny v Internetovém obchodu pod záložkou
Informace k tisku/Poštovné. Výše nákladů na dodání Zboží závisí na
hmotnosti a velikosti Zboží. Náklady na dodání Zboží mimo území České
republiky a Slovenské republiky budou sjednány individuálně.

5.3. Dodavatel zajistí zabalení Zboží. Zákazník je povinen zaplatit
Dodavateli balné. Pokud je Zboží doručováno na území České republiky, činí
balné 39,- Kč. Pokud je Zboží doručováno na území jiného státu, činí balné
1,6 euro.

5.4. Dodavatel předává Zboží vybrané kurýrní službě v pracovních dnech.
Dodavatel připojí k doručovanému Zboží dodací list, který je Zákazník
povinen potvrdit. Dodavatel zasílá Zákazníkovi oznámení o předání Zboží
kurýrní službě. Dodání prostřednictvím kurýrní služby trvá průměrně dva až
tři pracovní dny. Dobu doručování prostřednictvím kurýrní služby nemůže
Dodavatel ovlivnit.

5.5. Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem jeho převzetí.
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem jeho převzetí.
Pokud dojde k neoprávněnému odmítnutí převzetí Zboží, přechází nebezpečí
škody na Zboží na Zákazníka okamžikem odmítnutí převzetí Zboží.

5.6. Zboží je doručováno na Místo dodání, které Zákazník uvedl v
objednávce. Zákazník je povinen zajistit převzetí Zboží. Zákazník je
povinen před převzetím zásilky obsahující Zboží zásilku zkontrolovat, zda
není poškozená nebo otevřená. Pokud je zásilka poškozená nebo otevřená,
nesmí Zákazník takovou zásilku převzít s tím, že je povinen s kurýrní
službou sepsat protokol o tomto poškození nebo otevření zásilky. Pokud je
obal zásilky v pořádku, má Zákazník povinnost zásilku před kurýrní službou
otevřít a řádně zkontrolovat doručované Zboží, tj. zejména kvalitu, obsah,
množství, jakost a případné vady. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda
doručované zboží odpovídá objednávce. Pokud Zákazník při této kontrole
zjistí nějaké vady doručovaného Zboží, je povinen s kurýrní službou sepsat
protokol o těchto vadách. Zákazník je povinen ponechat si kopie všech
protokolů, které sepíše s kurýrní službou. Pokud Zákazník odmítne převzít
zásilku obsahující Zboží, je povinen neprodleně informovat Dodavatele o
této skutečnosti a o důvodech odmítnutí převzetí takové zásilky. Zákazník
je povinen kurýrní službě potvrdit dodací list o převzetí zásilky
obsahující Zboží.

5.7. Pokud Zákazník neuplatní vady zásilky obsahující Zboží, ani vady Zboží
při kontrole Zboží před kurýrní službou, nebude Dodavatel k těmto vadám
přihlížet, neboť nelze následně vyloučit to, že k vadě zásilky obsahující
Zboží nebo k vadě Zboží došlo v důsledku jednání Zákazníka nebo třetí
osoby. Jiné vady Zboží bude Dodavatel vyřizovat v rámci reklamace dle
reklamačního řádu uvedeného v čl. 7 VOP.

5.8. Pokud Zákazník odmítne převzít zásilku obsahující Zboží, bude tato
zásilka vrácena zpět Dodavateli. V případě nedůvodného odmítnutí převzetí
zásilky obsahující Zboží ze strany Zákazníka bude Zboží Zákazníkovi
opětovně zasláno na adresu Místa dodání. Pokud Zákazník odmítne opětovně
převzít Zboží, bude Zboží uskladněno u Dodavatele nebo u třetí osoby.
Náklady na opětovné doručování Zboží a na uskladnění Zboží hradí v plné
výši Zákazník.

5.9. Zákazník je povinen Zboží instalovat nebo montovat prostřednictvím
odborné třetí osoby. Dodavatel instalaci a montáž Zboží nezajišťuje. Pokud
Zákazníkovi vznikne škoda na Zboží v důsledku neodborné instalace nebo
montáže, nenese za tuto škodu Dodavatel žádnou odpovědnost.

6.

Práva a povinnosti Zákazníka jako spotřebitele a informace pro
spotřebitele

Pokud je Smlouva uzavřena mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který je
spotřebitel, tj. člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Dodavatelem
nebo s ním jinak jedná, řídí se práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka
taktéž tímto článkem a zákonnou úpravou spotřebitelských smluv, a to
zejména:

a) Občanským zákoníkem, a to s ohledem na ochranu spotřebitele zejména ust.
§ 419 – § 422, § 1810 – § 1867, § 2099 – § 2117 a § 2161 – § 2174,

b) zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění,

c) zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

6.1.

Informace poskytované spotřebiteli dle ust. § 1810 a násl. Občanského
zákoníku před uzavřením Smlouvy

a) Dodavatelem je obchodní společnost AMARO group s.r.o., IČ: 294 52 848,
se sídlem č.p. 10, 747 55 Jezdkovice, která je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54445.
Telefonní číslo Dodavatele je 606 319 247. Adresa pro doručování
elektronické pošty jetisk@kralovskytisk.cz.

b) Zboží nabízené Dodavatelem a předmět činnosti Dodavatele je popsán v čl.
1.2.8. a čl. 1.5. VOP. Jedná se zejména o polygrafické služby a výrobky dle
individuálních požadavků Zákazníků. Specifikace jednotlivých druhů Zboží je
uvedena v Internetovém obchodu pod záložkou „Nabídka“.

c) Cena zboží je uvedena u jednotlivých druhů Zboží, a to v Internetovém
obchodu pod záložkou „Nabídka“. Cena je uváděna bez DPH i s DPH.
Související náklady s dodávkou Zboží jsou balné, náklady na doručení Zboží
kurýrní službou, náklady související se způsobem platby Ceny zboží, cena za
korekci grafického návrhu (pokud je Dodavatelem poskytnuta) a cena za
úpravu potřebných podkladů (pokud je Dodavatelem poskytnuta). Výše
jednotlivých nákladů je specifikována v příslušných ustanoveních VOP a v
Internetovém obchodu.

d) Způsob platby je uveden v čl. 4 VOP. Způsob dodání Zboží je uveden v čl.
5 VOP.

e) Náklady na dodání Zboží představují balné a poplatek kurýrní službě.
Tyto náklady jsou specifikovány v čl. 5 VOP a v Internetovém obchodu pod
záložkou Informace k tisku/Poštovné.

f) Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze
záruky a dalších podmínkách pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl.
7.3. VOP.

g) Závazky z uzavřené smlouvy jsou účinné do doby ukončení Smlouvy. Smlouva
může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo v
důsledku jiné právní skutečnosti předvídané právními předpisy. Podmínky
odstoupení od Smlouvy jsou uvedeny v čl. 6.2. VOP a čl. 9 VOP.

h) Zákazník nehradí žádné náklady komunikace na dálku, které by se lišily
od základní sazby (náklady na připojení k internetu, telefonní poplatky).

i) Pokud Dodavatel bude s ohledem na obsah objednávky požadovat zálohovou
platbu, bude o této skutečnosti Zákazník informován spolu s Cenovou
kalkulací.

j) Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy, a to za
splnění zákonných podmínek. Informace o právu Zákazníka, který je
spotřebitelem, na odstoupení od Smlouvy a veškeré informace s tím
související jsou uvedeny v čl. 6.2. VOP.

6.2.

Právo Zákazníka, který je spotřebitelem, na odstoupení od Smlouvy bez
udání důvodu

6.2.1. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14
dnů ode dne následujícího po dni:

– uzavření Smlouvy,

– v případě uzavření Kupní smlouvy, po dni, kdy Zákazník nebo jím pověřená
třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží,

– v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo
dodání několika částí, po dni, kdy Zákazník nebo jím pověřená třetí osoba
(jiná než dopravce) převezme poslední dodávky Zboží, nebo

– v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce Zboží po stanovenou dobu,
po dni, kdy Zákazník nebo jím pověřená třetí osoba (jiná než dopravce)
převezme první dodávku Zboží.

6.2.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník o
svém odstoupení od Smlouvy informovat Dodavatele formou jednostranného
právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Zákazník může použít vzorový
formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je uveřejněn v Internetovém
obchodu pod záložkou Informace k tisku – Obchodní podmínky, není to však
Zákazníkova povinnost.

6.2.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat
odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.2.4. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí Dodavatel bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Dodavateli došlo oznámení
Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které Dodavatel od
Zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů
vzniklých v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než
nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Dodavatelem). Pro účely
vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit
Zákazníkem pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník výslovně
neurčí jinak. V žádném případě tímto Zákazníkovi nevzniknou další náklady.
Platba bude vrácena až po obdržení vráceného Zboží nebo po prokázání, že
Zboží Zákazník odeslal zpět Dodavateli, a to podle toho, co nastane dříve.

6.2.5. Zákazník má povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Dodavateli na
adresu jeho sídla příslušné Zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud
Zákazník odešle Zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník ponese náklady
spojené s vrácením Zboží. Pokud se Zákazník rozhodne vrátit Zboží
prostřednictvím kurýrní služby, budou náklady na vrácení Zboží ve výši
odpovídající sazbám příslušné kurýrní služby, kterou Zákazník zvolí. Sazby
kurýrních služeb, které využívá Dodavatel, jsou uvedeny v Internetovém
obchodu pod záložkou Informace k tisku/Poštovné. Maximální náklady v
odhadované výši jsou 305,- Kč.

6.2.6. Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku
nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se
s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

6.2.7. Pokud Zákazník požádal Dodavatele výslovně, aby začal s výrobou
Zboží a poskytováním služeb (korekce grafického návrhu, zpracování
potřebných podkladů, atd.) během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zaplatí
Zákazník částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy informoval
Dodavatele o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem
služeb stanoveným ve Smlouvě.

6.2.8. V souladu s ust. § 1837 Občanského zákoníku nemá Zákazník právo
odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu dle tohoto článku VOP, pokud se jedná
o Smlouvu:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před
uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na
odstoupení od Smlouvy,

b) o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho
osobu,

c) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil
spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.3.

Řešení sporů mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem

6.3.1. V případě sporu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který je
spotřebitelem, může Zákazník využít taktéž možnosti mimosoudního řešení
sporu.

6.3.2. Pokud Zákazník zvolí cestu mimosoudního řešení sporu, může
kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní
inspekce, a postupovat podle pravidel uvedených na stránkách tohoto
subjektu, které jsou na adrese www.coi.cz.

6.3.3. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na stránkách
České obchodní inspekce.

6.3.4. Zahájit alternativní řešení sporu je taktéž možné prostřednictvím
on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Některé informace povinně sdělované spotřebiteli jsou uvedeny v jiných
částech VOP. Pokud je některé ustanovení VOP v rozporu s ustanoveními
tohoto článku, použijí se na vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který je
spotřebitelem, přednostně ustanovení tohoto článku VOP.

7.
Reklamační řád

7.1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka
vyplývající z vad, které se vyskytly na Zboží. Odpovědnost za vady a z ní
vyplývající práva a povinnosti se liší v závislosti na tom, zda je
Zákazníkem podnikatel, který uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské
činnosti (viz. čl. 7.2. VOP), nebo zda je Zákazníkem osoba, která Smlouvu
neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti (viz. čl. 7.3. VOP).

7.2.

Odpovědnost za vady v případě, kdy je Zákazníkem podnikatel, který
Smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

7.2.1. Dodavatel odpovídá za vady Zboží, pokud se na Zboží vyskytnou. Na
práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka se aplikují ustanovení § 2099 – §
2112 Občanského zákoníku. Dodavatel záruku za jakost neposkytuje.

7.2.2. Zákazník je povinen oznámit vady Zboží Dodavateli nejpozději do 15
dnů ode dne převzetí Zboží. Zákazník v tomto reklamačním oznámení popíše
vady Zboží a rozsah svých reklamačních nároků. Po uplynutí 15 dnů ode dne
převzetí Zboží nemá Zákazník právo na uplatnění jakýchkoli vad Zboží.

7.2.3. Dodavatel se k reklamačnímu oznámení vyjádří ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho doručení. Zákazník může být vyzván k zaslání Zboží Dodavateli za
účelem posouzení vad Zboží nebo k zaslání fotodokumentace vad Zboží. Lhůta
k vyřízení reklamačního oznámení se prodlužuje o dobu, po kterou nebudou
příslušné podklady pro posouzení vad Zboží Zákazníkem předloženy. Dodavatel
není povinen akceptovat reklamační oznámení, pokud Zákazník odmítne
předložit Dodavateli příslušné podklady pro posouzení vad Zboží.

7.3.

Odpovědnost za vady v případě, kdy je Zákazníkem osoba, která Smlouvu
neuzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

7.3.1. Dodavatel odpovídá za vady Zboží, pokud se na Zboží vyskytnou.
Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží má vlastnosti, které byly
ujednány ve Smlouvě, a chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které
Dodavatel popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží.
Dodavatel odpovídá za to, že:

– se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke
kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

– Zboží odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení dle smluveného vzorku nebo předlohy sjednána,

– je Zboží v odpovídajícím množství,

– Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

7.3.2. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Zákazník požadovat i
dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady
nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník
požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění
vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v
případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný
výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má
Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

7.3.3. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání
nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může
požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v
případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její
součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo
značné obtíže.

7.3.4. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před
převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám
způsobil.

7.3.5. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se
vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již
při převzetí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v
opravě.

7.3.6. Odstoupení od Smlouvy je vůči Dodavateli účinné v okamžiku, kdy je
mu předáno nebo doručeno, pokud jsou splněny zákonné podmínky pro
odstoupení. V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a smluvní strany
jsou povinny si vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. Zákazník je v
takovém případě povinen vrátit Dodavateli veškeré Zboží, které převzal.

7.3.7. Zákazník uplatní vady přímo u Dodavatele. Zákazník je povinen
doložit, že reklamované Zboží bylo dodáno Dodavatelem. Reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel a Zákazník nedohodnou
na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den
po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se Zákazníkovi přiznávají
stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů
není závazná vůči Zákazníkovi.

7.3.8. Zákazník je povinen předat Zboží k reklamaci kompletní. Pokud je
kompletnost Zboží nezbytná pro posouzení reklamované vady nebo k jejímu
odstranění, nezačne běh lhůty dříve, než dodáním chybějícího Zboží.

7.3.9. Zákazník obdrží potvrzení Dodavatele o přijetí Zboží na základě
reklamačního oznámení. Zákazník je povinen do reklamačního oznámení uvést
veškeré požadované údaje, jejichž správnost a úplnost potvrdí svým podpisem
(obsah reklamace, požadovaný způsob vyřízení reklamace, údaje o
Zákazníkovi).

7.3.10. Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na
uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné.
Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Zákazník o
proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

7.3.11. Zákazník bude o vyřízení reklamace informován Dodavatelem způsobem,
který si Zákazník zvolí v reklamačním oznámení. Zákazník je povinen si
převzít Zboží, které bylo předmětem reklamace.

7.4. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy,
kdy vada Zboží nebo jeho poškození vzniklo:

a) neodbornou manipulací, montáží nebo instalací,

b) mechanickým poškozením,

c) nesprávným užíváním,

d) v důsledku opotřebení běžným opakovaným užíváním,

e) v důsledku povětrnostních podmínek nebo chemických či mechanických
vlivů, které na Zboží působily, a které neodpovídají podmínkám pro užívání
Zboží vyplývajícím z jeho povahy.

7.5. V důsledku technologických postupů při výrobě a úpravě Zboží nejsou za
vady Zboží považovány následující skutečnosti:

a) Chybějící shoda barevnosti Zboží (výtisku) s obrazem na monitoru
zařízení způsobená rozdíly mezi technologií tisku a metodou zobrazování
barev monitory zařízení.

b) Při procesu tisku jsou používány různé tiskařské stroje, mezi nimiž
existují rozdíly při zobrazování některých barev. V důsledku této
skutečnosti se při tisku na různých strojích mohou objevit nepatrné rozdíly
v barevnosti. Tyto rozdíly nejsou vadou Zboží.

7.6. Dodavatel neodpovídá za vady na Zboží, které vznikly v důsledku
jednání či opomenutí třetích osob (Zákazníka, kurýrní služby, osob
provádějících montáž či instalaci Zboží, atd.).

8.
Ochrana osobních údajů

8.1. Dodavatel uchovává veškeré údaje o Zákaznících v souladu s platnými
právními předpisy České republiky, a to zejména v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a s nařízením (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů („GDPR“).

8.2. V souvislosti s poskytováním svých služeb Zákazníkům může dojít ze
strany Dodavatele ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

a) základní osobní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, název obchodní firmy, IČO, DIČ, sídlo nebo místo
podnikání, zástupce Zákazníka, fakturační adresa, bankovní spojení, podpis,

b) kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa,

c) údaje o službě nebo Zboží a chování Zákazníka – druh a specifikace
služby nebo Zboží, cena, objem, podklady Zákazníka pro Zboží.

Dodavatel zpracovává osobní údaje ručně nebo automatizovaně.

8.3. Rozsah zpracování osobních údajů závisí zejména na rozsahu požadavků
Zákazníka. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje z následujících
důvodů:

a) z důvodu plnění Smlouvy (např. zaslání Zboží, komunikace se Zákazníkem,
vyúčtování za poskytnuté služby),

b) z důvodu plnění zákonných povinností (např. daňové povinnosti,
povinnosti uložené zvláštními právními předpisy),

c) z důvodu ochrany oprávněných zájmů Dodavatele (např. vymáhání
nezaplacené Ceny zboží, evidence dlužníků).

Ke zpracování osobních údajů z těchto důvodů Dodavatel nepotřebuje souhlas
Zákazníka. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění Smlouvy a z důvodu
plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Proti zpracování osobních
údajů z důvodu ochrany oprávněných zájmů Dodavatele může Zákazník podat
námitku.

8.4. Osobní údaje jsou zpracovávány Dodavatelem v rozsahu nezbytně nutném
pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro jejich dosažení nebo
po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po uplynutí příslušné doby
jsou osobní údaje smazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů
jsou následující:

– Pokud má Zákazník splněny veškeré své závazky vůči Dodavateli, zpracovává
Dodavatel osobní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poslední Smlouvy.

– V případě poskytnutí záruční doby na Zboží Dodavatel zpracovává osobní
údaje po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby.

– V případě jednání se zájemcem o uzavření Smlouvy, který však neuzavřel s
Dodavatelem Smlouvu, je Dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu
3 měsíců od posledního jednání s tímto zájemcem.

– Faktury vystavené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
uchovává Dodavatel po dobu 10 let od vystavení. Taktéž jsou uchovávány i
ostatní listiny souvisejícím s fakturami z důvodu povinnosti prokázat
právní důvod vystavení faktury.

– V případě prodlení Zákazníka s úhradou Ceny zboží Dodavatel uchovává
osobní údaje po dobu 4 let od uhrazení dluhu z důvodu oprávněného zájmu
Dodavatele.

8.5. Dodavatel nezpracovává osobní údaje pro obchodní a marketingové účely.

8.6. Dodavatel je povinen předávat osobní údaje správním orgánům, státním
úřadům, soudům a jiným orgánům státní moci na základě povinností
stanovených zvláštními právními předpisy.

8.7. Dodavatel využívá při své činnosti specializované služby jiných osob,
které mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Tyto osoby zpracovávají
osobní údaje pouze dle pokynů Dodavatele. Jedná se zejména o činnost
kurýrních služeb (dodávky Zboží), advokátů, účetních, auditorů a správců IT
systémů. Zpracovatelé jsou na území České republiky a států Evropské unie,
zejména Slovenska. Zpracovatelům jsou osobní údaje předávány v minimálním
rozsahu za účelem poskytnutí konkrétní specializované služby.

8.8. Zákazník má jako subjekt údajů následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům:

a. potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje,

b. informace o účelu zpracovávání, příjemcích, kterým byly osobní údaje
zpřístupněny, době zpracování,

c. informace o právech Zákazníka jako subjektu údajů a o právu vznést
námitky,

d. informace o právu podat stížnost dozorovému úřadu,

e. možnost získat kopii osobních údajů,

b) právo na opravu osobních údajů,

c) právo na výmaz osobních údajů – toto právo lze uplatnit tehdy, pokud
Dodavatel neprokáže důvod zpracování osobních údajů,

d) právo na omezení zpracování – pokud dojde ze strany Zákazníka k
namítnutí vad při zpracování osobních údajů Dodavatele, je Zákazník
oprávněn podat podnět na omezení zpracování do doby vyřízení sporné
záležitosti,

e) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování,

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu
oprávněného zájmu Dodavatele,

g) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz), pokud bude mít Zákazník za
to, že Dodavatel porušuje zásady nakládání s osobními údaji.

Pokud chce Zákazník tato práva uplatnit, musí se obrátit na Dodavatele,
jehož kontaktní údaje jsou obsaženy v čl. 6.1. těchto podmínek. Práva může
Zákazník uplatnit pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž není
pochybností o tom, že skutečně patří Zákazníkovi. Dodavatel nezřídil funkci
pověřence pro ochranu osobních údajů.

9.
Odstoupení od Smlouvy

9.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech
stanovených právními předpisy nebo Smlouvou.

9.2. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména v případech, kdy
vůči Dodavateli uplatní odpovědnost za vady Zboží, a toto uplatnění bude
oprávněné a v souladu s právními předpisy.

9.3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

a) Zákazník nedodá Dodavateli veškeré potřebné podklady, a to ani na
základě opakované výzvy Dodavatele.

b) Zákazník bude trvat na použití podkladů k výrobě nebo úpravě Zboží,
jejichž obsah bude porušovat ustanovení právních předpisů, zásady
společenské slušnosti nebo dobré mravy.

c) Zákazník opakovaně odmítne převzetí doručovaného Zboží.

d) Zákazník neuhradí řádně a včas Cenu zboží a související náklady.

e) Po uzavření Smlouvy vyjde najevo, že dodání Zboží není možné, protože
Zboží nebo jeho součást, není možné opatřit, nebo dodání Zboží je sice
možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi.

9.4. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, je Zákazník povinen uhradit
Dodavateli veškeré náklady a práci, které v souvislosti se Smlouvou
Dodavatel vynaložil od okamžiku přijetí objednávky do okamžiku odstoupení
od Smlouvy.

10.
Ostatní ustanovení

10.1. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude veškerá komunikace mezi
Dodavatelem a Zákazníkem probíhat elektronicky, a to zejména
prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy Zákazník bude komunikovat z
e-mailové adresy, kterou uvedl v objednávce.

10.2. V Internetovém obchodu je pod záložkou „Kalkulačka“ umístěno
programové rozhraní pro výpočet celkové ceny za požadované Zboží. Výstupy z
tohoto programu jsou pouze orientační a Zákazník nemá právo se informací z
těchto výstupů vůči Dodavateli jakkoli domáhat. Stěžejní pro stanovení Ceny
zboží je vždy Cenová kalkulace zaslaná Dodavatelem.

10.3. Zákazník je povinen Zboží ošetřovat v souladu s pokyny, které obdrží
od Dodavatele a v souladu s podmínkami, které vyplývají z povahy Zboží.
Dodavatel upozorňuje, že Zboží nemůže být ošetřováno chemikáliemi, neboť v
důsledku jejich použití může dojít ke ztrátě barevnosti Zboží nebo k
nenávratnému mechanickému poškození.

10.4. Pokud je Zákazníkem podnikatel, který uzavírá Smlouvu v rámci své
podnikatelské činnosti, zavazuje se Zákazník zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, které jsou předmětem Smlouvy a obchodního styku mezi
Dodavatelem a Zákazníkem.

10.5. Dodavatel upozorňuje Zákazníka, že stálost barevnosti Zboží, které je
dlouhodobě vystaveno povětrnostním vlivům (svit slunce, vítr, déšť, mráz),
je nižší než u Zboží, které těmto vlivům vystaveno není.

11.
Závěrečná ustanovení

11.1. Platnost a účinnost Smlouvy, jakož i všechna práva a povinnosti
Dodavatele a Zákazníka se řídí Občanským zákoníkem, souvisejícími právními
předpisy České republiky, ustanoveními Smlouvy a těmito VOP.

11.2. Platné a účinné VOP jsou veřejně přístupné v Internetovém obchodu pod
záložkou „Informace k tisku“.

11.3. Dodavatel a Zákazník se dohodli, že rozhodným právem pro řešení sporů
ze Smlouvy je právo České republiky. Dodavatel a Zákazník se dohodli, že
místně příslušnými jsou soudy České republiky.

11.4. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Dodavatele.
Zákazník je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.

11.5. V případě, že některé z ustanovení VOP bude považováno za neplatné,
nebude mít taková skutečnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních
ustanovení VOP. Smluvní strany souhlasí, že ustanovení, která by byla
považována za neplatná, budou nahrazena ustanoveními právních předpisů,
která se co do smyslu a účelu Smlouvy blíží těmto VOP.

11.6. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, která je uzavřena
prostřednictvím Internetovém obchodu mezi Dodavatelem a Zákazníkem.

11.7. Zákazník se zavazuje řídit se všemi ustanoveními těchto VOP a
vyjadřuje s nimi výslovný souhlas. Kompletní znění VOP bylo zasláno
Zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, a to ve
formátu PDF, který zajišťuje zachování textové podoby VOP. Zákazník
prohlašuje, že se se zněním těchto VOP před uzavřením Smlouvy řádně
seznámil a že plně porozuměl jejich obsahu.

11.8. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.6.2018.

TOPlist